Algemene Voorwaarden

DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN

1. Definities

• Onder "Overeenkomst" wordt in deze voorwaarden verstaan elke Overeenkomst onder de hieronder opgenomen voorwaarden tussen Switch2ict en Contractspartij met betrekking tot de levering van de Diensten door Switch2ict (met uitzondering van de ASP Diensten welke hun eigen voorwaarden hebben, zie contract), langs conventionele weg dan wel via enige ander (tele- dan wel online-) communicatiemiddel waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, al dan niet via vaste infrastructuren en protocollen zoals I-Mode, Vodafone Life, WAP, SMS en Internet Protocol, alles in de ruimste zin des woords.

• Onder "Switch2ict" wordt in deze voorwaarden verstaan de onderneming Switch2ict alsmede alle zuster-, moeder- dochterondernemingen waar Switch2ict mee in verband staat.

• Onder “Diensten” wordt in deze voorwaarden verstaan alle diensten en/of goederen en/of documentatie en/of programmatuur en/of applicaties en/of websites en/of databestanden en/of apparatuur en/of materialen die Switch2ict aan Contractspartij levert op basis van de Overeenkomst, zoals – maar niet beperkt tot – webdesign, redesign, logodesign, webpromotie, drukwerk, advertenties, promotiegoederen, point of sale en voorts alle Diensten die verband houden met de corporate identity van Contractspartij; dit alles in de ruimste zin van het woord.

• Onder "Contractspartij" wordt in deze voorwaarden verstaan een ieder die met Switch2ict een Overeenkomst aangaat.

2. Toepasselijkheid

• Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van en elke Overeenkomst met Switch2ict. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te Alkmaar. De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn gepubliceerd op de website.

• Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover partijen deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden uitsluitend voor het aanbod of de Overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt.

• Switch2ict heeft het recht werkzaamheden ten behoeve van de Overeenkomst te laten verrichten door derden. Indien in deze voorwaarden rechten of gunsten ten behoeve van Switch2ict worden bedongen, dan worden deze eveneens geacht te zijn bedongen door of ten behoeve van door Switch2ict in verband met de Overeenkomst ingeschakelde derden.

• De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Contractspartij wordt uitdrukkelijk verworpen.

• De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zijn voor Contractspartij niet overdraag- dan wel licentieerbaar aan derden, zonder schriftelijke toestemming van Switch2ict.

3. Totstandkoming

• Aanvaarding door de Contractspartij van een gedane offerte dient te geschieden door de offerte ondertekend per post of per fax aan Switch2ict te retourneren. Indien dit uitdrukkelijk door Switch2ict wordt aangegeven, kan de aanvaarding ook op andere wijze, bijvoorbeeld door e-mail geschieden.

• Aanvaarding van de gedane offerte houdt tevens in dat Contractspartij aan Switch2ict voor de duur van de overeenkomst een exclusief recht verleent om de opdracht uit de Overeenkomst te vervullen. Een en ander tenzij partijen in de offerte uitdrukkelijk hiervan afwijken.

• Indien de acceptatie ten aanzien van de offerte voorbehouden en/of wijzigingen, in welke hoedanigheid van welke aard dan ook, door Contractspartij zijn aangebracht, komt de Overeenkomst pas tot stand zodra Switch2ict deze wijzigingen en/of voorbehouden geaccepteerd heeft en zulks ook kenbaar gemaakt heeft aan Contractspartij. Voor zover deze wijzigingen en/of voorbehouden een verhoging of verlaging van de prijs inhouden, heeft dit pas geldende kracht voor zover partijen dit schriftelijk overeengekomen zijn.

• Onverminderd het bepaalde in lid 1, lid 2 en lid 3, komt de Overeenkomst niet eerder tot stand dan op het moment dat Switch2ict een opdracht en de bijhorende offerte akkoordverklaring, zoals bedoeld in de voorgaande leden, van de Contractspartij heeft geaccepteerd. Switch2ict heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren. Switch2ict kan evenwel aan een akkoordverklaring nadere voorwaarden verbinden.

• Een Overeenkomst wordt uitsluitend geacht tot stand te zijn gekomen met Switch2ict en niet met een van de medewerkers van Switch2ict afzonderlijk.

4. Aanbod

• Elk aanbod van Switch2ict is herroepelijk en vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat het onherroepelijk is.

• Door Switch2ict in catalogi, internet, presentaties of op andere wijze kenbaar gemaakte prijzen binden Switch2ict niet.

• Switch2ict kan prijzen wijzigen in het bijzonder op basis van de gebruikelijke inflatiecorrectie en wanneer zij daartoe genoopt wordt door wijzigingen van (fiscale) wetgeving, zonder dat daarmee een nieuw aanbod wordt gedaan dat door de Contractspartij opnieuw aanvaard behoeft te worden. Een verhoging van meer dan 25% geeft de Contractspartij het recht de Overeenkomst te ontbinden.

5. Termijn

• Een door Switch2ict eventueel overeengekomen termijn om Diensten te verrichten, wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk als een fatale termijn is gekwalificeerd.

• De termijn gaat in zodra alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens, die Contractspartij aan Switch2ict dient te verstrekken en de eventueel overeengekomen aanbetaling in het bezit zijn van Switch2ict.

• Switch2ict zal zich zoveel mogelijk aan de termijn houden, maar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding. Een overschrijding van de termijn verplicht Switch2ict niet tot een vergoeding, noch geeft zij Contractspartij het recht de Overeenkomst te ontbinden.

6. Prijs en Betaling

• De door Switch2ict te berekenen vergoedingen zijn in Euro's en luiden exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

• Indien de vergoeding geheel of ten dele afhankelijk is van gegevens die door Switch2ict worden geadministreerd, dan zullen de door Switch2ict aangeleverde gegevens bindend zijn.

• Onverminderd het recht van Switch2ict genoemd in artikel 8 lid 2, zal Switch2ict wekelijks, twee wekelijks, maandelijks, op projectbasis dan wel op basis van deelfacturering een factuur versturen aan Contractspartij waarin de door Contractspartij te betalen bedragen over de voorafgaande periode worden gespecificeerd. Betaling van de factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

• Betalingen van Contractspartij strekken in de eerste plaats steeds ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook wanneer Contractspartij vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

• De betalingsverplichting van Contractspartij gaat in op het moment waarop de Overeenkomst, in de zin van artikel 3, tot stand is gekomen. Als moment van betaling geldt het tijdstip waarop het verschuldigde is bijgeschreven op de bankrekeningen van Switch2ict.

• Switch2ict kan niet aansprakelijk worden gehouden voor frauduleus gebruik van de betalingsgegevens door derden.

• Meerwerk / extra kosten: Indien Switch2ict ten behoeve van de Contractspartij werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in een Overeenkomst tussen Partijen schriftelijk zijn vastgelegd, of kosten ontstaan doordat Contractspartij op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, worden deze werkzaamheden / kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra in rekening gebracht. De tarieven voor meerwerk zullen separaat genoemd worden in de Overeenkomst

7. Buitengerechtelijke kosten

• Bij overschrijding van een betalingstermijn is Contractspartij in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. Contractspartij is gedurende de periode van verzuim rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1% per maand of per gedeelte daarvan, ook in geval uitstel van betaling wordt overeengekomen. De rente zal berekend worden vanaf de eerste dag van de maand waarover de prijs niet tijdig is betaald tot aan de dag van algehele betaling.

• Indien Contractspartij nalatig blijft met nakoming van een verplichting uit de Overeenkomst, is Contractspartij tevens gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 150,-- tenzij Contractspartij kan aantonen dat de werkelijke kosten lager zijn. In dat geval is Contractspartij gehouden tot vergoeding van de werkelijk door Switch2ict gemaakte buitengerechtelijke kosten.

8. Opschorting Switch2ict

• Contractspartij zal aan Switch2ict met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst de benodigde medewerking verlenen, zoals het verschaffen van juiste informatie en het ter beschikking stellen van competente medewerkers, geschikte ruimte, goede apparatuur en materialen.

• Contractspartij draagt er voorts zorg voor dat alle gegevens, waarvan Switch2ict aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Contractspartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Switch2ict worden verstrekt. Indien Contractspartij de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens, data, apparatuur, programmatuur of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Switch2ict stelt en voorts bij elke toerekenbare tekortkoming in de naleving van de verplichtingen door Contractspartij, heeft Switch2ict het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd haar overige opschortingsrechten en onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding.

• Switch2ict is te allen tijde bevoegd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid van de Contractspartij. Switch2ict kan naar aanleiding daarvan zekerheden – in de vorm van een waarborgsom of bankgarantie – voor nakoming van de betalingsverplichting van de Contractspartij verlangen. Contractspartij is verplicht op het eerste verzoek van Switch2ict daartoe, een dergelijke zekerheid te verstrekken.

• Switch2ict is gerechtigd al haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, indien zij gerechtvaardigde twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van de Contractspartij en aan een door Switch2ict verlangde waarborgsom of zekerheidstelling zoals genoemd in het vorige lid niet wordt voldaan of indien vaststaat dan wel aannemelijk is dat Contractspartij niet aan de voorwaarden van de Overeenkomst zal (kunnen) voldoen.

9. Eigendomsvoorbehoud

• Het eigendom van de op basis van de Overeenkomst aan Contractspartij geleverde goederen voortvloeiende uit de Diensten gaat pas over op Contractspartij zodra deze al datgene wat betaald moet worden krachtens enige Overeenkomst met Switch2ict aan Switch2ict heeft voldaan.

• Licenties en gebruiksrechten die Switch2ict aan Contractspartij verschaft treden pas in werking nadat de Contractspartij al haar (financiele) verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst aan Switch2ict voldaan heeft.

• Zolang de vorderingen van Switch2ict niet volledig voldaan zijn, mogen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening de aan Contractspartij geleverde goederen die voortvloeien uit de Diensten uitsluitend onder gelijke eigendomsvoorbehoud aan derden worden overgedragen. Voorts mogen daarop ten behoeve van derden slechts beperkte rechten worden gevestigd met voorafgaande schriftelijke toestemming van Switch2ict.

• Voor zover noodzakelijk geeft Contractspartij Switch2ict een onherroepelijke volmacht, waaronder die tot binnentreden, om al datgene te doen om zonodig de Switch2ict toekomende zaken weer in haar macht te brengen.

10. Klachten, verrekening en opschorting door Contractspartij

• Aan Contractspartij komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe nadat zij Switch2ict deugdelijk en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk ingebreke stelt en haar een redelijke termijn vergunt voor zuivering van haar tekortkoming in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

• Contractspartij kan geen beroep meer doen op een klacht met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst, indien zij daarvan niet schriftelijk kennis heeft gegeven aan Switch2ict binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen, nadat zij het gebrek heeft ontdekt of had behoren te ontdekken.

• In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft Switch2ict altijd de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren of -indien mogelijk- opnieuw verrichten van de afgekeurde Diensten of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Contractspartij reeds betaalde honorarium.

• Contractspartij heeft onder geen beding het recht zijn vorderingen op Switch2ict te verrekenen met vergoedingen die Contractspartij aan Switch2ict verschuldigd is. Contractspartij kan zich derhalve jegens Switch2ict nooit met een beroep op verrekening aan zijn verplichtingen tot betaling onttrekken.

• Eventuele klachten en/of aansprakelijkheden aan de kant van Switch2ict geeft Contractspartij niet het recht zijn betalingsverplichting jegens Switch2ict op te schorten.

11. Aansprakelijkheid

• Switch2ict zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Switch2ict zal zich daarbij inspannen om de werkzaamheden steeds naar behoren te verrichten.

• Onverminderd de bepalingen over aansprakelijkheid die elders in deze voorwaarden zijn opgenomen, aanvaardt Switch2ict de wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

• Switch2ict aanvaardt aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit toerekenbare tekortkoming van Switch2ict. Switch2ict zal in die gevallen uitsluitend aansprakelijk zijn voor vervangingsschade, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Aanvullende schade, waaronder mede begrepen vertragingsschade en gevolgschade, wordt niet vergoed.

• Indien op de beperking van de aansprakelijkheid tot vervangingsschade, zoals bepaald in lid 3, onder de omstandigheden van het geval geen beroep kan worden gedaan, kan Contractspartij naast vervangende schadevergoeding, vergoeding van aanvullende schade vorderen. De aanvullende schadevergoeding bedraagt nooit meer dan 25 procent van de prijs (exclusief B.T.W.) bedongen bij de Overeenkomst tussen partijen voor de achterwege gebleven prestatie.

• Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, is Switch2ict uitsluitend aansprakelijk voor 25% van het bedongen honorarium (excl. BTW) dat in rekening is gebracht in de 12 maanden voorafgaand aan de toerekenbare tekortkoming.

• In geval van ontbinding heeft Contractspartij geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

• Aansprakelijkheid van Switch2ict voor schade als gevolg van onrechtmatige daad is uitgesloten, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van niet-leidinggevende ondergeschikten van Switch2ict, niet ondergeschikten en vertegenwoordigers.

• De hiervoor opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Switch2ict gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van bestuurders of leidinggevende ondergeschikten van Switch2ict. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot de prijs (exclusief B.T.W.) bedongen bij de Overeenkomst tussen partijen maar nooit meer dan € 30.000,--.

• Indien met het oog op de omstandigheden van het geval geen beroep kan worden gedaan op de leden 1 tot en met 8 van dit artikel bedraagt de schadevergoeding nimmer meer dan de prijs bedongen bij de Overeenkomst tussen partijen maar nooit meer dan € 100.000,--.

• Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Contractspartij de schade schriftelijk aan Switch2ict meedeelt binnen 5 werkdagen nadat hij deze heeft ontdekt of had behoren te ontdekken.

• Indien Switch2ict aansprakelijk is op grond van de leden in dit artikel en Switch2ict zich tegen deze aansprakelijkheid op een gebruikelijke wijze heeft verzekerd, dan wordt elke aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval onder deze verzekering voor uitkering in aanmerking komt.

12. Contractspartij is zelf aansprakelijk voor het gebruik (en eventueel misbruik) van de door Switch2ict aan haar toegekende gebruikersnamen/loginnamen, domeinnamen, wachtwoorden en e-mailadressen. Switch2ict is hierbij gerechtigd wijzigingen erin aan te brengen voor zover zij dit nodig acht voor haar dienstverlening. Switch2ict is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens die door Contractspartij op haar systemen worden geplaatst, tenzij Partijen dit uitdrukkelijk afspreken.

12. Rechten van derden

• Contractspartij staat ervoor in dat Switch2ict door de uitvoering van de Overeenkomst noch direct noch indirect inbreuk maakt op de eventuele rechten van derden een en ander in de ruimste zin des woords.

• Switch2ict garandeert niet dat de aan Contractspartij geleverde Diensten geen inbreuk maken op enig recht van intellectueel eigendom van derden. Contractspartij zal de rechten van intellectuele eigendom die op de geleverde Diensten rusten respecteren.

• Switch2ict is gerechtigd, zonder schadeplichtig te geraken, haar dienstverlening te staken en gestaakt te houden indien haar aannemelijk is geworden dat daarmee inbreuk gemaakt zou kunnen worden op rechten van derden.

13. Duur overeenkomst & tussentijdse beeindiging van de Overeenkomst

• De Overeenkomst tussen Partijen wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk hiervan afgeweken wordt.

• De Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door beide partijen worden opgezegd, mits dit schriftelijk en aangetekend geschiedt en met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden, onverminderd het recht van Switch2ict op schadevergoeding. Uit de Overeenkomst kan voortvloeien dat tussen partijen een langere termijn in acht zal moeten worden genomen.

• De Overeenkomst zal van rechtswege, zonder rechterlijke tussenkomst zijn beeindigd indien Switch2ict per brief opzegt, in de navolgende gevallen:

• indien Contractspartij ondanks sommatie in gebreke blijft binnen 5 werkdagen na sommatie alsnog aan zijn contractuele verplichtingen - anders dan betalingsverplichtingen - te voldoen;

• met onmiddellijke ingang: indien Contractspartij in verzuim is voor wat betreft verschuldigde vergoedingen aan Switch2ict te voldoen;

• met onmiddellijke ingang: bij of bij aanvraag van faillissement, surseance van betaling van de Contractspartij en/of het toepasselijk verklaren van de schuldsaneringsregeling op de Contractspartij;

• met onmiddellijke ingang: bij ontbinding van de Contractspartij als zijnde rechtspersoon:

Ingeval van tussentijdse beeindiging, zullen de vorderingen van Switch2ict op Contractspartij onmiddellijk opeisbaar zijn en heeft Switch2ict het recht om van Contractspartij volledige vergoeding van door haar geleden schade te vorderen.

• Na beeindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, heeft Switch2ict het recht om Contractspartij te verzoeken het gebruik van de Diensten met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden en te verzoeken alle documenten, rapportages, geleverde geoptimaliseerde pagina's en adviezen te verwijderen van de webpagina's van Contractspartij en voorts alle materialen die verband houden met de Diensten aan Switch2ict te retourneren, aan welk verzoek Contractspartij onmiddellijk gehoor zal geven.

14. Vertrouwelijke gegevens, overname personeel & privacy

• Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben gekregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

• Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals een jaar na beeindiging daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Switch2ict zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden indien Contractspartij een passende schadeloosstelling heeft aangeboden.

• Contractspartij vrijwaart Switch2ict voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Contractspartij wordt gehouden of waarvoor Contractspartij uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is.

15. Overmacht

Een tekortkoming wordt een partij niet toegerekend indien zij het gevolg is van een omstandigheid, die niet te wijten is aan de schuld van een partij, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder meer de volgende omstandigheden komen niet voor rekening van Switch2ict, ook indien zij bij het sluiten van de Overeenkomst voorzienbaar waren: werkstakingen, transport- of bedrijfsstoringen, onlusten, oorlogstoestanden, wetsvoorschriften en overheidsmaatregelen, ziekte van door Switch2ict ingeschakelde hulppersonen, natuurrampen, diefstal, molest, brand en storingen op internet, WAP of andere (mede) door derden beheerde (al dan niet mobiele) infrastructuren.

16. Intellectuele- en industriele eigendomsrechten

De bepalingen uit dit artikel gelden tenzij uitdrukkelijk door partijen schriftelijk anders is overeengekomen, middels een daartoe reikende door partijen ondertekende akte.

• Alle rechten van intellectuele en industriele eigendom op de krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Diensten of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Switch2ict, diens licentiegevers of diens toeleveranciers en Contractspartij erkent dit ook.

• De Overeenkomst ziet derhalve op generlei wijze toe op overdracht van enig intellectueel- en industrieel eigendomsrecht van Switch2ict op Contractspartij. Contractspartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Contractspartij tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan Contractspartij toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar en niet sublicentieerbaar aan derden.

• Contractspartij garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Switch2ict van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo's etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Contractspartij zal Switch2ict vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

• Het is Contractspartij niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriele eigendom uit de Diensten te verwijderen of te wijzigen.

• Voor zover gebruik gemaakt wordt van domeinnamen, zullen alle domeinnamen op naam van Switch2ict geregistreerd worden, tenzij Partijen anderszins uitdrukkelijk overeenkomen.

• Indien Contractspartij een in het vorige lid bedoelde domeinnaam geregistreerd heeft op eigen naam dan is Contractspartij gehouden mee te werken aan de overdracht van die domeinnaam aan Switch2ict. Hierbij zal Contractspartij alles in het werk stellen om aan de verplichting tot overdracht te voldoen.

• Switch2ict heeft het recht de naam en het logo van een Contractspartij te gebruiken in haar eigen reclame-uitingen dan wel het voor hem tot stand gebrachte werk in haar bedrijfspresentaties of promoties te noemen, alsmede als contractspartij van Switch2ict te noemen op haar website(s).

• Switch2ict heeft het recht alle door haar verzamelde content / werken / data voortvloeiende uit de geleverde Diensten vanuit een databank te (doen) exploiteren. Voor wat betreft de door Switch2ict opgebouwde databanken heeft Switch2ict te gelden als Producent als bedoeld in artikel 1 lid 1 onder b van de Databankenwet.

• Switch2ict draagt door het hanteren van deze algemene voorwaarden op generlei wijze haar rechten over als Producent van haar Databanken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 lid 4 van de Databankenwet.

• Ingevolge haar positie als Producent in de zin van de Databankenwet zullen aan Switch2ict dan ook de uitsluitende rechten als bedoeld in artikel 2 lid 1 Databankenwet toekomen, te weten het toestemming verlenen voor de volgende handelingen:

• het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de Databank;

• het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief of in kwantitatief opzicht niet substantiele delen van de inhoud van een Databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van die Databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen.

17. Geschillen

Op Overeenkomsten met Switch2ict is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt terzake alle Overeenkomsten uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen zullen in eerste instantie uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Alkmaar tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

18. E-mail

Indien op grond van deze algemene voorwaarden of enige Overeenkomst tussen partijen een schriftelijke mededeling van een der partijen wordt verlangd, dient deze per post of fax te worden verzonden. Een e-mailbericht wordt daaraan niet gelijk gesteld, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

19. Wijziging, nietigheid en vernietigbaarheid van de voorwaarden

• Switch2ict is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Switch2ict zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Contractspartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens Contractspartij in zodra hem de wijziging is medegedeeld.

• Nietigheid of vernietiging, om welke reden dan ook, deels of geheel, van enige bepaling van de Overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De betrokken (delen van die) bepaling zal (zullen) in overleg met partijen worden omgezet in de rechtens wel toelaatbare bepaling die naar inhoud en strekking daar het meest mee overeenstemt, onverminderd het bepaalde in artikel 3:42 Burgerlijk Wetboek.

20. Bijlagen

Bijlagen bij de Overeenkomst vormen een onlosmakelijk deel daarvan. Bij strijd tussen bepalingen tussen de bijlage(n) en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst tenzij in de bijlage(n) uitdrukkelijk van de Overeenkomst wordt afgeweken.

DEEL B: BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE DE HOSTINGFACILITEITEN DOOR SWITCH2ASP TEN BEHOEVE VAN CONTRACTSPARTIJ

Deze bepalingen zijn geldig indien en voorzover Contractspartij toegang heeft tot ICT systemen van Switch2ict dan wel haar website(s) door Switch2ict laat hosten en partijen hiervoor een separate Hostovereenkomst gesloten hebben.

Bijzondere bepalingen

• Contractspartij zal zich opstellen en/of zich gedragen conform datgene wat van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. Contractspartij stelt Switch2ict zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens, voor zover Switch2ict deze gegevens nodig heeft voor de door haar te verrichten Diensten.

• Contractspartij onthoudt zich ervan overige klanten van Switch2ict of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is Contractspartij verboden processen of programma's - al dan niet via het systeem - op te starten waarvan Contractspartij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Switch2ict, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan Gebruikerszijde, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend door 'open relaying' door een verkeerd geconfigureerde mailserver. Het is Contractspartij slechts toegestaan processen of programma's op te starten indien er een directe, door Switch2ict toegestane verbinding met het systeem bestaat.

• Het is Contractspartij niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

• spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie aan een website, e-mail adres of andere dienst bij Switch2ict;

• het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;

• het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie, racistische uitingen, en beledigende uitingen;

• seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;

• het doen van crimineel dataverkeer, inhoudende dat het systeem van Switch2ict gebruikt wordt voor het plegen van (structurele) strafbare handelingen dan wel ter ondersteuning van een criminele organisatie in de zin der wet;

• hacken; het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet;

• cracken; het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet en daarin veranderingen aanbrengen.

• Contractspartij zal zoveel mogelijk trachten te voorkomen dat de belangen van Switch2ict geschaad worden en zal zich met name zodanig gedragen dat iedere aansprakelijkheid van Switch2ict als tussenpersoon voor onrechtmatige en/of strafbare inhoud van de websites en/of hyper- en deeplinks op die websites wordt vermeden. Mocht Switch2ict ervan op de hoogte komen en/of worden gesteld dat een door Contractspartij door middel van het gebruik van haar Diensten openbaar gemaakte publicatie inbreuk maakt op de rechten van derden of dat Contractspartij anderszins onrechtmatig en/of strafbaar handelt, kan Switch2ict Contractspartij sommeren de desbetreffende publicatie binnen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur te (doen) verwijderen. Indien Contractspartij hieraan geen gevolg geeft, is Switch2ict gerechtigd de publicatie zelf van haar systemen te (doen) verwijderen. Switch2ict is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding wegens het verwijderen van bovenstaand omschreven materiaal.

• Switch2ict kan alle tot haar beschikkingzijnde gegevens van Contractspartij aan derden verstrekken indien daarvoor een wettelijke grondslag bestaat dan wel dat in rechte van Switch2ict gevorderd wordt dan wel dat op last van de Officier van Justitie van Switch2ict gevorderd wordt. Switch2ict zal als dan niet gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding jegens Contractspartij.

• Indien Switch2ict in en/of buiten rechte wordt aangesproken door een derde ter zake van onrechtmatig handelen en/of nalaten door of vanwege Contractspartij, zal Contractspartij Switch2ict ter zake vrijwaren en volledig schadeloosstellen.

• Contractspartij dient verder redelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat een computervirus of -worm op het netwerk van Switch2ict of het internet wordt verspreid, gemaakt of geintroduceerd.

• Switch2ict neemt de redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de veiligheid en beveiliging van haar systemen en de opgeslagen persoonsgegevens, daarbij rekeninghoudende met de aard van de risico's, de stand van de techniek en de kosten van implementatie daarvan.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.